Avís Legal

 1. OBJETO Y ACEPTACIÓN

El presente aviso legal regula el uso del sitio web (en adelante, LA WEB), del que es titular PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal,,es,L'usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers,,es,en compliment de la Llei,,es,Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari,,es, que pueden sufrir modificaciones.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació,,es,IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB,,es,en compliment de la Llei,,es,de juliol,,es,de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,,es,l'informa que,,es,El responsable és,,es,El seu CIF és,,es,,,en,B85559664,,en,El seu domicili està en,,es,C / NOVA Nº,,es,LAS ROZAS,,es,MADRID,,en,Inscrita en el registre mercantil,,es,XXXXXXXXX,,en,Per comunicar-se amb nosaltres,,es.

 1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES

EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

 • El Responsable es PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L.
 • Su CIF es: B85559664
 • Su domicilio está en: C/ NUEVA Nº 16, 28231, LAS ROZAS, MADRID
 • Inscrita en el registro mercantil XXXXXXXXX

Para comunicarse con nosotros, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació,,es,correu electrònic,,en,Tel,,gl,Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços,,es,a tots els efectes,,es,quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment,,es,CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ,,es,El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït,,es,no obstant això,,es:

 • mail: pamares@pamares.com
 • Tlfno: 916372542

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

 1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi,,es,L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per,,es,dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones,,es,així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis,,es.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de EL PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre d'altres:

 1. difondre continguts,,es,delictius,,es,violents,,es,pornogràfic,,pt,racistes,,es,xenòfob,,es,ofensius,,es,d'apologia del terrorisme o,,es,en general,,es,contraris a la llei oa l'ordre públic,,es,Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar,,es,espatllar,,es,interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics,,es,dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones,,es, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i,,es,així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers,,es,constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB,,es,noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB,,es,L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi,,es,ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis,,es, en su caso, extraer información.
 4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros.
 5. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.
 6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment,,es,Tots els continguts del lloc web,,es,com a text,,pt,fotografies,,es,gràfics,,es,icones,,es,tecnologia,,es,programari,,en,així com el seu disseny gràfic i codis font,,es,constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB,,es.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imatges, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web,,es,en definitiva,,es,els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar,,es,còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers,,es,ni estan instal·lats en servidors connectats a xarxes,,gl,ni siguin objecte de cap tipus d'explotació,,es,totes les marques,,es.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación. Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidas.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web,,es,així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses,,es,inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB,,es,o incloure continguts il·lícits,,es,contraris als bons costums i l'ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos,,es, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT,,es,El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa,,es,sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts,,es,ni la seva exhaustivitat,,es,correcció,,es,vigència o actualitat,,es,ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB exclou,,es,fins on permet l'ordenament jurídic,,es,qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de,,es

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat,,es,exactitud,,es,exhaustivitat i / o actualitat dels continguts,,es,així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos,,es,difosos,,es,emmagatzemats,,es,posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen,,es,La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics,,es,documents electrònics o dades dels usuaris,,es, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
 3. L'incompliment de les lleis,,es,els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web,,es,en particular,,es,i a manera d'exemple,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial,,es,secrets empresarials,,es,drets a l'honor,,es,a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge,,es,així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita,,es, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster,,es,La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats,,es,per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir,,es. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, convida o recomana la visita als mateixos,,es,per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers,,es,POLÍTICA DE PRIVACITAT,,es,Quan necessitem obtenir informació per la seva banda,,es,sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa,,es,Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades als sistemes de tractament de,,es, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

 • POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio web u otras vías serán incorporados a los sistemas de tratamiento de PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L.. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats,,es,amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament de la UE,,es,del Parlament Europeu i del Consell així com tota legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir,,es,vendre,,es,ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa,,es, con todas las garantías legales y de seguridad que impone el Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo así como toda legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos de carácter personal.

EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

Asimismo, PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes,,es,incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat,,es,de conformitat amb el que preveu el Reglament de la UE,,es,L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés,,es,supressió,,es,limitació,,es,portabilitat i oposició dirigint-se al domicili de,,es,situat en C / NOVA Nº,,es,identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix,,es, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la UE 2016/679.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación, rectificació, portabilidad y oposición dirigiéndose a tal efecto al domicilio de PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. sito en C/ NUEVA Nº 16, 28231, LAS ROZAS (MADRID), identificándose debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament de la UE,,es,i la resta de normativa aplicable,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari,,es,haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament,,es,Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB,,es 2016/679 y demás normativa aplicable.

No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari,,es,L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa,,es,L'usuari serà informat en tot moment de la utilització d'aquests arxius així com el procediment d'eliminació o modificació en els diferents navegadors,,es. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma. El usuario será informado en todo momento de la utilización de dichos archivos así como el procedimiento de eliminación o modificación en los diferentes navegadores.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari,,es,La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre,,es, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges,,es,PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT,,es.

 • PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARACTER ILÍCITO

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web,,es,haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament,,es, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta,,es,Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB,,es,serà d'aplicació la legislació espanyola,,es,sent competents els Jutjats i Tribunals de MADRID,,es,Espanya,,es,PUBLICACIONS,,es,La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis,,es,normatives,,es,avions,,en.

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de MADRID (España).

 • PUBLICACIONES

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques,,es,que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut,,es,La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal,,es,OBJECTE I ACCEPTACIÓ,,es,El present avís legal regula l'ús del lloc web,,es,des d'ara,,es,WEB,,es,del qual és titular,,es,Pamares SERVEIS INTEGRALS S.L,,es,EL PROPIETARI DE LA WEB,,es, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

Truqui al botó ara,en