Privacy Policy

1. PËRDORIMI DHE TRAJTIMI I TË DHËNAVE PERSONALE
Limpieza Pamares S.L. ju informon se të dhënat personale që mund të ofrohen, përmes faqes së internetit, dhe të cilat mund të lehtësojë të ardhmen në kuadër të marrëdhënieve të tyre ligjore me këtë subjekt, Ato do të përfshihen në fotografi pronësi Limpieza Pamares S.L., të dhënat e të cilit janë në krye.

Këto fotografi janë të destinuara për të menaxhuar, menaxhuar, të ofruar shërbime ose të ofrojë produkte të kërkojë, nëse, për përputhshmërinë dhe zbatimin e kontratave që do të festojnë, më mirë e di shijet tuaja, Shërbimet e qepur për preferencat e tyre, dhe për të ofruar shërbime të reja ose produkteve dhe për të dërguar informacion në lidhje me aktivitetet e Limpieza Pamares S.L., me çdo mjet, edhe elektronike. Marrësit e informacionit të mbledhur do të jetë, kryesisht, të punësuar Limpieza Pamares S.L..

Përveç në zonat ku shprehimisht është përcaktuar ndryshe me yll (*), përgjigjet pyetjeve në lidhje me të dhënat personale janë vullnetare, por mungesa e reagimit ndaj këtyre pyetjeve do të thotë një rënie në cilësinë e shërbimeve që kërkojnë. Dështimi për të plotësoni fushat e shënuar si të detyrueshme ose duke siguruar informacion të pasaktë e pamundur për Limpieza Pamares S.L. mund të sigurojë shërbimet apo produktet që ju ofrojnë kërkesë.

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale, Ajo mund të revokohet në çdo kohë, në adresën e Limpieza Pamares S.L. ose nëpërmjet postës elektronike pamares@pamares.com.

Përdoruesit të garantuar dhe për t'iu përgjigjur, dosido, saktësi, vlefshmërinë dhe vërtetësinë e të dhënave personale dhe të ndërmarrin për t'i mbajtur ata të përditësuar.

2. USHTRIMI I TË DREJTAVE: ACCESS, KORIGJIM, ANULIMI DHE KUNDËRSHTIMI
Ata individë që kanë dhënë të dhënat e tyre Limpieza Pamares S.L. podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, korrigjim, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en los ficheros de Limpieza Pamares S.L..

Duke pasur parasysh natyrën konfidenciale të informacionit, jashtë. ju nuk mund të ushtrojë të drejtat tuaja me telefon, duhet ta kërkoni atë me çdo mjet që lë një dokument të dërgesës dhe pranimit tuaj dhe të dërgoni një kopje të dokumentit tuaj ose dokumentin ekuivalent,,es,ata mund të ushtrojnë të drejtat e aksesit falas,,es,anulimin dhe kundërshtimin në lidhje me të dhënat e përfshira në dosjet e,,es,duhet ta kërkoni atë me çdo mjet që lë një dokument të dërgesës dhe pranimit tuaj dhe të dërgoni një kopje të dokumentit tuaj ose dokumentin ekuivalent,,es.

Palët e interesuara mund të ushtrojnë të drejtat e tyre me komunikim me shkrim drejtuar Limpieza Pamares S.L. në adresën e treguar në fillim ose në adresën e e-mailit pamares@pamares.com.

3. SIGURIA
Limpieza Pamares S.L. njofton se ka zbatuar masat e sigurimit të një masave teknike dhe organizative për të siguruar sigurinë e të dhënave të tyre personale dhe për të parandaluar ngatërrime, humbje dhe trajtimin dhe / ose qasje të paautorizuar, duke pasur parasysh gjendjen e teknologjisë, natyra e të dhënave të ruajtura dhe rrezikut të cilat ato janë të ekspozuar, nëse nga veprimi njerëzor ose mjedisin fizik apo juridik.

Përdoruesi duhet të jenë të vetëdijshëm se masat e sigurisë në Internet nuk janë të pagabueshëm dhe të krejtësisht të besueshme dhe Limpieza Pamares S.L. ajo nuk mund të garantojë mungesën e viruseve apo elemente të tjera që mund të shkaktojë ndryshime në sistemet kompjuterike (software dhe hardware) përdorues.

4. Përdorimi i cookies
"Cookies" janë një mjet i përdorur nga serverat e internetit për të ruajtur dhe për të marrë informacione në lidhje me përdoruesit e saj.

"Cookies" janë mesazhet e dërguara nga serveri në kompjuterin e përdoruesit, e përbërë nga fotografi tekst që janë ruajtur në kujtesën e kompjuterit dhe që të mbledhë informacion mbi faqet që ju vizitoni, Koha lidhje interneti, etj. "Cookies" janë dërguar përsëri në server çdo herë përdorues hyn në këtë faqe.

Qëllimi i "cookies" Limpieza Pamares S.L. Është për të personalizoni shërbimet që ne ofrojmë, sigurimin e informacionit që mund të jetë me interes. Nëse ju nuk dëshironi për të instaluar në hard drive tuaj një cookie mund të konfiguroni shfletuesin në kompjuterin tuaj për të mos pranuar. megjithatë, bëjmë parasysh se, pastaj, Performanca cilësia website mund të ulet.

"Cookies" janë të lidhura vetëm me një përdorues anonim dhe kompjuterin tuaj, dhe nuk ofrojnë vetë të dhënat e tyre personale të konsumatorëve, as nuk mund të lexoni të dhënat nga hard disku juaj, ose fotografi lexoni cookie krijuar nga ofruesit e tjerë.

The "logs" janë fotografi të depozituara në server Limpieza Pamares S.L. që të dhënat rekord në shfletimit tuaj dhe të na lejojë për të mbajtur të ofruar shërbimet e kërkuara. Asimismo, Ne të ndihmuar të analizuar punën e sistemit, gjetur incidentet dhe problemet që mund të lindin dhe zgjidhjen e tyre në kohën më të shkurtër të mundshme.

5. MITURVE
Në rast se ndonjë prej shërbimeve dhe produkteve që janë të destinuara për në 14 años. Limpieza Pamares S.L. ai do të kërkojë pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve të mbledhur të dhëna personale të fëmijës.

Limpieza Pamares S.L. Nuk reagon e këtyre të miturve të dhënave nuk janë në gjendje për të përmbushur Limpieza Pamares S.L. Ky fakt është dhënë pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve.

6. MODIFIKIMI I PRIVACY POLICY.
Limpieza Pamares S.L. Ju rezervojmë të drejtën për të ndryshuar politikën e saj private, sipas kritereve të tyre, ose të motivuar nga një ndryshim doktrinore të Autoritetit kompetent për mbrojtjen e të dhënave, jurisprudencës legjislative. Çdo ndryshim në Privacy Policy do të publikohet, para zbatimit efektiv të saj. Përdorimi i Web, pas ndryshimeve të tilla, kjo nënkupton pranimin e këtyre.

7. LIGJI NË FUQI
Çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i kësaj faqeje, do të qeveriset, kryer dhe dorëzuar në përputhje me ligjet e Spanjës.