Privacy Policy

Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio web u otras vías serán incorporados a los sistemas de tratamiento de PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L.. Ky subjekt do t'i trajtojë të dhënat në mënyrë konfidenciale dhe ekskluzive me qëllim të ofrimit të shërbimeve të kërkuara,,es,me të gjitha garancitë ligjore dhe të sigurisë të vendosura nga Rregullorja e BE-së,,es,të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, si dhe çdo legjislacion në fuqi në çdo moment në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale,,es,Zotëruesi i WEB-së pranon të mos japë,,es,shes,,es,as të ndajë të dhënat me palët e treta pa miratimin tuaj të shprehur,,es, con todas las garantías legales y de seguridad que impone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

Asimismo, PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. do të anulojë ose korrigjojë të dhënat kur ato janë të pasakta,,es,i paplotë ose nuk është më i nevojshëm ose i përshtatshëm për qëllimin e tij,,es,në përputhje me dispozitat e Rregullores së BE-së,,es,Përdoruesi mund të revokojë pëlqimin e dhënë dhe të ushtrojë të drejtat e qasjes,,es,shuarje,,es,kufizim,,es,transportueshmëri dhe kundërshtim, duke adresuar këtë në vendbanimin e,,es,e ndodhur në C / NUEVA Nº,,es,duke identifikuar siç duhet dhe duke treguar qartë të drejtën konkrete të ushtruar,,es, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, supresión, portabilidad, korrigjim, limitación y oposición dirigiéndose a tal efecto al domicilio de PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. sito en C/ NUEVA Nº 16, 28231, LAS ROZAS, MADRID, identificándose debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.

EL PROPIETARIO DE LA WEB adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable.

No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Cookies janë skedarë fizikë të informacionit personal të vendosur në terminalin e përdoruesit,,es,Përdoruesi ka mundësinë të konfigurojë programin e tij të shfletuesit në mënyrë që krijimi i skedarëve cookie të parandalohet ose paralajmërohet për të njëjtën,,es,Përdoruesi do të informohet në çdo kohë të përdorimit të dosjeve të përmendura, si dhe procedurën e eliminimit ose modifikimit në shfletues të ndryshëm,,es. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.

Nëse vendosni të dilni nga faqja jonë nëpërmjet lidhjeve të faqeve që nuk i përkasin entitetit tonë,,es,Zotëruesi i WEB-së nuk do të jetë përgjegjës për politikat e privatësisë së këtyre faqeve ose cookies që ata mund të ruajnë në kompjuterin e përdoruesit,,es,Politika jonë në lidhje me email-in fokusohet në dërgimin e vetëm të komunikimeve që ju keni kërkuar për të marrë,,es, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir.

Nëse preferoni të mos merrni këto mesazhe me email, ne do t'ju ofrojmë mundësinë për të ushtruar të drejtën tuaj për anulim dhe heq dorë nga marrja e këtyre mesazheve,,es,PROCEDURA NË RASTIN E AKTIVITETEVE TË ILLICIT,,es, en conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

– ¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos?

Identidad: PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L.

Dir. Postal: C/ NUEVA Nº 16 – LAS ROZAS (28231)

Correo elect.: pamares@pamares.com

Delegado de Protección de Datos:

Contacto DPO: dpo.pamaressi@lock4data.es

  • ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?

En PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas en el fin de prestarle los servicios o información que nos soliciten así como facilitar a los interesados información de acuerdo con sus intereses y mejorar su experiencia de usuario, así como elaborar un “perfil comercial” en base a la información facilitada sin tomar decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

  • ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados y obtenidos durante la prestación de los servicios solicitados mientras dure la relación comercial, se conservarán durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación de interés.

  • ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la solicitud de información o contratación de los servicios de PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L.. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de prestación de servicios.

  • ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos podrán ser comunicados a otras empresas del grupo PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. para fines administrativos internos, o en caso de ser necesario para la ejecución del contrato de prestación del servicio para cuya finalidad el interesado ha facilitado sus datos.

  • ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. estamos tratando los datos personales que le conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los usuarios también podrán oponerse al tratamiento de sus datos. PAMARES SERVICIOS INTEGRALES S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o en el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Thirrni tani butonin,en